ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • รับอายุตั้งแต่ 15 วัน – 60 ปี

ประกันภัยยุง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี
2.ไม่ต้องตรวจร่างกาย เพียงแต่แถลงประวัติสุขภาพในใบคำขอฯตามความเป็นจริง การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนุ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
3.ผู้เอาประกันสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
4.การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5.เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว