ประกันภัยป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีจึงมักจะติดตั้งในบริเวณที่สูงเพื่อเป็นจุดเด่น และสามารถมองเห็นได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย เช่นป้ายโฆษณาที่โดนพายุพัดจนพัง นอกจากนั้นยังอาจสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคลภายนอกอีกด้วยทำให้ผู้เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้นการประกันภัยโฆษณาสามารถเป็นผู้รับภาระแทนเจ้าของป้ายโฆษณาได้