ประกันภัยการเดินทางนักท่องเที่ยวสำหรับบริษัททัวร์

เป็นประกันภัยการเดินทางที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยเฉพาะ โดยทางบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการมีการแจ้งรายชื่อไว้กับทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บตามระยะเวลาการเดินทางที่ได้แจ้งไว้ ทางบริษัทฯ ได้จัดแผนประกันภัยที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์แบบทั่วไป ทัวร์แบบผจญภัย ทัวร์ดำน้ำลึก