มอบสิ่งของส่งต่อน้ำใจสู้โควิด (ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 พี่น้อง ชาว TP Broker
ได้ร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
.
พี่น้อง ชาว TP Broker ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ ณ ขณะนี้

.

 

.

 

.