ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ 

ความคุ้มครอง

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึกซ้อมหรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ แล้วทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหาย บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามผู้เอาประกันภัย

2. อุบัติเหตุที่เกิดกับผู้เอาประกันภัย ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ แล้วได้รับอุบัติเหตุ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, สูญเสียมือ เท้า หรือ สายตา, ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร *, ทุพพลภาพชั่วคราว** หรือเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นจำนวนเงินตามแบบที่ทำประกันภัยไว้

หมายเหตุ

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร* หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

ทุพพลภาพชั่วคราว** หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน ในอาชีพประจำตามปกติได้โดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนในชั่วระยะเวลาหนึ่ง

3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ซึ่งได้แก่ ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือ ในขณะเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับสนามกอล์ฟ

4. รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”