บอร์ด คปภ.ไฟเขียวเกณฑ์ขายประกันผ่านช่องอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันประชาชนถูกเอาเปรียบ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการออกกติกากำกับดูแลการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างประกาศ เช่น ผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงเจตนาขอทำประกันผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท นายหน้า หรือธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเท่านั้น และแบบกรมธรรม์ประกันภัยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ส่วนการชาระเบี้ยประกัน หากทำด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเข้าบัญชีบริษัทประกันเท่านั้น และบริษัทต้องขอคำยืนยันจากผู้เอาประกันภายใน 7 วันหลังออกกรมธรรม์ รวมทั้งต้องให้สิทธิลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันด้วย ยกเว้นกรณีกรมธรรม์รถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บอร์ด คปภ.ได้ให้สำนักงาน คปภ. ไปรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเสนอให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้เกิดความรอบคอบ ก่อนเสนอต่อที่ประชุม คปภ.ในการประชุมครั้งต่อไป

Credit by : http://www.posttoday.com/economy/insurance/467939