ประกันภัยอุบัติเหตุ

ความกังวลหมดไป ด้วยหลักประกันอุบัติเหตุทุกประเภท แม้การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

การประสบอุบัติเหตุ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย โดยมิได้เจตนา ถึงแม้จะมีการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ตาม ทำให้ส่งผลโดยตรงถึงการบาดเจ็บทางร่างกาย สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตในที่สุด

ประเภทของประกันอุบัติเหตุ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

  • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
    กรมธรรม์ประเภทนี้ใช้สำหรับการประกันเฉพาะบุคคลเดียวเท่านั้น หรืออาจรวมถึงบุคคลภายในครอบครัวได้เช่นกัน
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
    เป็นกรมธรรม์ที่เหมาะสำหรับกลุ่มบุคคล เช่น การจัดสวัสดิการให้กับพนักงานภายในองค์กร การคิดค่าเบี้ยประกันคิดเป็นรายบุคคล หากพนักงานพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นๆ ก็ถือว่า หมดความคุ้มครอง
  • การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
    เป็นลักษณะเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โดยที่สถานบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสังกัด