ประกันสุขภาพ

การทำประกันสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งประกันภัยที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและทำกันเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเรา และเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเมื่อยามเจ็บป่วย เราจะต้องได้รับการรักษาที่ดี โดยไม่ทำให้มีผลกระทบกับเงินส่วนอื่นๆ และเป็นภาระของครอบครัว

การทำประกันสุขภาพ เป็นการประกันภัยที่ได้รับเงินชดเชยจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

การประกันสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล
 • การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่

ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยแบ่งความคุ้มครองเป็น 7 หมวด ได้แก่

 1.  ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
  1.1  ค่าห้อง และค่าอาหาร
  1.2 ค่าบริการทั่วไป
  1.3 ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังจากการเกิดอุบัติเหตุ
 2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
 3. ค่าใช้จ่ายันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล
 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลินิก หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
 5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
 6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
 7. การชดเชยค่าใช้จ่าย