ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก

1. การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance) หมายถึงการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือ เสียหายของตัวเรือรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์

2. การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo Insurance) หมายถึงการประกันภัยที่ให้ ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าอันเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง ซึ่งในปัจจุบันมิได้มี การขนส่งเฉพาะทางเรือเท่านั้น แต่มีการขนส่งแบบอื่น ๆ ด้วย เช่น เครื่องบิน รถยนต์ รถไฟ และยังให้การคุ้มครอง ตลอดเส้นทางการขนส่ง ตั้งแต่สินค้าเคลื่อนออกจากคลังสินค้าของผู้ขายจนกระทั่งส่งมอบถึงมือผู้ซื้อปลายทาง

ดังนั้นจึงแบ่งย่อยการประกันภัยประเภทนี้ออกได้เป็น 2 ส่วนคือ

  •  การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  •  การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ระยะเวลาความคุ้มครองของการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล จะแตกต่างจากการประกันภัยอื่น ๆ ที่จะ กำหนดเป็นระยะเวลาแน่นอน แต่การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองสินค้าทันทีที่สินค้าออกจากคลังสินค้าหรือสถานที่ เก็บสินค้า ณ สถานที่ที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์เพื่อเริ่มต้นการขนส่ง และสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อการขนส่งตามปกติ สิ้นสุดลงแล้ว ณ จุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ หรือเมื่อมีการขนสินค้าไปเก็บที่อื่น หรือเพื่อเป็น จุดแจกจ่ายหรือจำหน่ายสินค้า หรืออาจสิ้นสุดเมื่อครบ 60 วันนับจากวันที่ขนสินค้าลงจากเรือเดินสมุทรที่ท่าเรือ แห่งสุดท้าย

นอกจากนี้ยังมีการประกันภัยการขนส่งในประเทศ (Inland Transit) ซึ่งให้ความคุ้มครองการขนส่งทรัพย์สิน ที่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะที่ใช้ขนส่งจากสาเหตุภายนอกซึ่งเกิดในอาณาเขต ประเทศไทย

การประกันภัยอีกประเภทหนึ่งภายใต้การประกันภัยทางทะเลและขนส่งก็คือ การประกันภัยผู้รับขนส่งสินค้า ภายในประเทศ (Carrier’s Liability) เป็นการประกันภัยความรับผิดของผู้รับขนสินค้าต่อเจ้าของสินค้า ในกรณีที่สินค้า ที่รับขนส่งเกิดความเสียหายหรือสูญหายจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง