ประกันภัยทางวิศวกรรม

ประกันภัยการก่อสร้าง

การประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้าง ให้ความคุ้มครองเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมาโครงการ ต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดกับตัวงาน ที่รับจ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องจักรต่างๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเนื่องจากความผิดพลาด การถูกโจรกรรม และอุบัติเหตุใดๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือชีวิตของ บุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมา หรือลูกจ้างในระหว่างการทำงาน รับจ้างเหมา

การประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ และเป็นสาเหตุซึ่งมิได้ระบุ ไว้ในข้อยกเว้น ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน หรือหยุดพัก หรือระหว่างการถอดออกเพื่อทำความสะอาด ยกเครื่อง หรือประกอบเข้าที่ หรือระหว่างการเคลื่อนย้าย ในสถานที่เอาประกันภัย

ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังความดัน

การประกันภัยหม้อน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้แรงอัดภายใน กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองต่อ

1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหม้อน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้แรงอัดภายใน
2. ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับความบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอก

อันเนื่องมาจากการระเบิด หรือการยุบตัวในขณะที่อุปกรณ์ดังกล่าวกำลังทำงานตามปกติ

ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้นโดยอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งคุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายในอุปกรณ์นั้นและค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย

ประกันภัยเครื่องจักร

การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร ให้ความคุ้มครองผู้จำหน่ายเครื่องจักร ผู้ผลิตผู้ซื้อเครื่อง บริษัทติดตั้งเครื่องจักรต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรที่ทำการติดตั้งจาก ภัยธรรมชาติ ความผิดพลาด อุบัติเหตุใดๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต หรือการบาดเจ็บ ของบุคคลภายนอก ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร การประกันภัยเครื่องจักร ให้ความคุ้มครองเครื่องจักรจากการขัดข้องของไฟฟ้า การขัดข้องของ ตัวเครื่องจักรเอง ตลอดจนอุบัติเหตุจากภายนอก