ประกันภัยการโจรกรรม

 

การประกันภัยโจรกรรม คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้อันเกิดจากการกระทำของคนร้ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ซึ่งคนร้ายได้เข้าไปหรือออกไปจากสถานที่ที่เอาประกันภัย นอกจากนั้นแล้วการประกันภัยโจรกรรมยังให้ ความคุ้มครอง รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อาคารซึ่งเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นจากการโจรกรรมของคนร้ายด้วย

สามารถแบ่งความคุ้มครองออกได้เป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ จร.1 การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ

เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการลักทรัพย์เท่านั้นโดยคนร้ายได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย

โดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยของความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่ที่เอาประกันภัยจากการใช้เครื่องมือวัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากความพยายามกระทำการดังกล่าว

2. แบบ จร.2 การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์

เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับแบบ จร.1 แต่รวมถึงการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ด้วย

3. แบบ จร.3 การลักทรัพย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับแบบ จร.2 แต่ไม่จำเป็นต้องปรากฏรอยงัดแงะ

ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากรอากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆเว้นแต่จะได้ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยโดยชัดแจ้ง