บริการเสริมพิเศษ

บริการด้านเคลม(ค่าสินไหมทดแทน)

*ข้อแนะนำการเรียกร้องสินไหม

หากท่านไม่มั่นใจ มีข้อสงสัย หรือประสบปัญหา ในการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือจากผู้ประกอบการบริษัทรถโดยสาร ท่านสามารถขอคำปรึกษา ช่วยเหลือดำเนินการแทนท่านในการเจรจาต่อรอง หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อให้ท่านได้รับการชดเชยค่าเสียหายเต็มตามสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

การติดต่อ

กรุณาติดต่อ บริษัทฯ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ ในกรณีที่ท่านไม่มั่นใจ มีข้อสงสัย หรือประสบปัญหา ในการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ท่านสามารถขอคำปรึกษา
ทางบริษัทฯยินดี ช่วยเหลือดำเนินการแทนท่านในการเจรจาต่อรอง หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อให้ท่านได้รับการชดเชยค่าเสียหายเต็มตามสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ในเวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์      เวลา    08:30 น. – 17:00 น.
เสาร์                 เวลา    09:00 น. – 15:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)

โทร.   :   02-580-7444, 02-580-6785
โทรสาร :  02-591-2955
อีเมลล์  :   customercare@tp.co.th

นอกเวลาทำการ (24 ชั่วโมง)

คุณเชิดพันธ์        โทร  :  084-645-9922
คุณวิโรจน์          โทร  :  081-456-5352
คุณธัญญธรรศ       โทร  :  091-696-1071

บริการรับ – ส่งรถเข้าซ่อมกับทางอู่

โดยทางบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถที่ได้มาตราฐาน และมีบริการที่ดี โดยทางอู่จะทำหน้าที่รับและส่งรถให้แก่ลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวก

บริการรับ – ส่งเอกสาร

บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร เพื่อไว้บริการลูกค้า อาทิเช่น พ.ร.บ.,กรมธรรม์ประกันภัย, การรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น

บริการต่อทะเบียนรถ 

หากท่านมีความประสงค์จะทำการต่อทะเบียนรถ แต่ไม่สะดวกในเรื่องของเวลาและการเดินทาง บริษัทฯยินดีรับใช้ท่านเพียงท่านแจ้งมาที่บริษัทฯ เราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเล่มทะเบียนพร้อมจัดส่งให้ เมื่อทำการต่อทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยคิดค่าบริการครั้งละ 200 บาท

บริการให้คำปรึกษาด้านประกันภัยฟรี 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัย บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา และแนะนำโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านประกันภัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

บริษัทฯ ยินดีที่จะสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่พนักงานของท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลหรือคลีนิคที่ไม่มีอยู่ในสัญญากับบริษัทประกันภัย

บริษัทฯ จัดวงเงินสำรองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่สถานศึกษาที่ทำประกันอุบัติเหตุกับทางบริษัทฯ

บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการจัดอบรมหรือสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและสุขภาพแก่พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ