ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

การประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน

ให้ความคุ้มครองนายจ้างถึงความสูญเสียอันเกิดจากการฉ้อโกง การยักยอก การลักขโมย หรือการฉ้อฉลเงินหรือสต็อกสินค้าโดยพนักงานของบริษัท ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยทั้งในลักษณะการเลือกระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งของพนักงานเป็นบางส่วน หรืออาจเป็นพนักงานทุกคนก็ได้ กรมธรรม์ประเภทนี้เหมาะสำหรับนายจ้าง

ประกันภัยสำหรับเงิน

การประกันภัยสำหรับเงินนี้ เป็นการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงิน ไม่ว่าเงินนั้นจะอยู่ภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัย ในตู้นิรภัยหรืออยู่ในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง นอกจากนี้
ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคาร หรือทรัพย์สินที่อื่นๆซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยห้องนิรภัย และความเสียหายต่อเนื่องจากการจี้ปล้น

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ที่รักษาคนไข้โดย ความประมาทเลินเล่อ มีผลทำให้คนไข้ได้รับความเสียหายหรือเสียชีวิต และแพทย์ผู้นั้นต้องรับผิดชอบคนไข้ตามกฎหมาย

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก มีบทบาทในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของธุรกิจ เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า (รายได้ของผู้เอาประกันภัย) เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักลง อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สิน ที่มีผลต่อการค้าของ ผู้เอาประกันภัย วัตถุประสงค์ของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคือ เพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัย กลับสู่สถานะทางการเงินดังเดิม เสมือนหนึ่งมิได้มีอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ ที่เอาประกันภัยเกิดขึ้น

คำว่าธุรกิจหยุดชะงัก หมายถึง การที่โรงงาน/กิจการ ต้องหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราวเพื่อรอการซ่อมแซม หรือสร้างโรงงานใหม่ อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน