ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม มีไว้สำหรับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงานประจำในองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อขวัญและกำลังใจที่ดีของพนักงานในองค์กร

ความคุ้มครอง

ผู้ป่วยใน

  • คุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ปวยใน
  • คุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
  • คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ต่อวัน

ผู้ป่วยนอก

คุ้มครองการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง (อบ.2)