ประกันภัยทรัพย์สินทางธุรกิจ

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ให้ ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจากการระอุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยไฟป่า ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนและเจตนาร้าย การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยมิได้คาดหมาย ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์