การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์

ทางบริษัทฯ มีบริการจัดหาประกันภัยรถยนต์ ทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ เพื่อให้ ลูกค้าได้อุ่นใจในทุกเส้นทางของการเดินทาง พร้อมทั้งมีทีมงานและบุคลากรที่พร้อมยินดีให้คำปรึกษาและ รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงช่วยเหลือดำเนินการแทนท่านในการเจรจาต่อรอง หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อให้ท่านได้รับการชดเชยค่าเสียหายเต็มตามสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

กรมธรรม์ที่ครอบคลุมความคุ้มครองทั้งหมดต่อทั้งบุคคลภายนอก และรถยนต์ที่เอาประกันที่เกิดจากอุบัติเหตุ การชน การคว่ำ การถูกโจรกรรม ฯลฯ แบ่งประเภทการประกันภัยดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง 

ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อความคุ้มครองประกันภัยประเภทนี้นั้นจึงสามารถเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ทั้งความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย และความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ประเภทสอง

ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประกันภัยประเภทนี้นั้น คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ต่อรถยนต์คันดังกล่าว

ประกันภัยรถยนต์ประเภทสาม

ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันภัยประเภทนี้นั้น เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก หมายความว่าบริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้อยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือสิ่งที่ติดตั้งในรถยนต์นั้นในระยะเวลาประกันภัย  ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ประเภทสี่  

ประกันภัยประเภทนี้นั้น  ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก  ในวงเงินไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ประเภทห้า

แบบ 2+ ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

แบบ 3+ ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก