ประกันภัยการเดินทาง

ให้ลูกค้าได้อุ่นใจในทุกๆการเดินทางไม่ว่าจะเป็นประเทศใดทั่วโลก พร้อมให้ความคุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อเป็นหลักประกันอันอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ

ประกันการเดินทางในประเทศ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางภายในประเทศ