ศบค. เผย 3 เหตุผล! ต่ออายุ ‘พ.ร.ก.ฉุกเฉิน’

เผย 3 เหตุผล ต้องต่ออายุ ‘พ.ร.ก.ฉุกเฉิน’
ชี้! อาจยืดเวลาจนกว่ามีกฎหมายใหม่รองรับ

 

สมช. เผยเหตุผล 3 ข้อ จำเป็นต้องต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้เป็นเครื่องมือสำคัญจัดการวิกฤต COVID-19 เปลี่ยนผ่านสู่ New Normal จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่รองรับ

จากกรณี ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีมติขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากของเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด (22 กรกฎาคม 2563)  สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ภาพรวมทั่วโลกยังคงมีความรุนแรง อีกทั้งมีคนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติ ที่ได้รับการผ่อนผันให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีการอนุญาตชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มเติม

 

นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายภายในประเทศที่ดำเนินการอยู่ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงมีความจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ซึ่งการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปมีเหตุผลดังนี้…

1. จำเป็นต้องมีอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกัน ในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย และมาตรการควบคุมโรค ที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรมและกิจการที่เกี่ยวข้อง

2. จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการขอใช้สถานที่ ซึ่งต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ ในลักษณะรวมศูนย์ที่ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการกำลังพลเรือน และทหารเข้าร่วมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต