โรคติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction Disorder)

โรคติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction Disorder)

จัดเป็นกลุ่มอาการทางจิตใจอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการเสพข้อมูลหรือข่าวสารมากเกินไป อาการของโรคติดอินเทอร์เน็ต ได้แก่

  1. รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต
  2. มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้นอยู่เรื่อย ๆ
  3. ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้
  4. รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง หรือหยุดใช้
  5. คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น
  6. ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา
  7. หลอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง
  8. มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย

** หากสังเกตบุตรหลานหรือคนรอบข้างเริ่มมีอาการติดอินเทอร์เน็ต ควรสะกิดให้ลด ละ เลิก ให้ขยับ ลุกไปทำกิจกรรมอย่างอื่น และควรหากิจกรรมอื่นทดแทน โดยเริ่มจากการทำร่วมกันในครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยมีกฎกติกา ห้ามใช้ในเวลาครอบครัว เวลาทานข้าว ควรมีพื้นที่หรือเวลาปลอดมือถือ/อินเทอร์เน็ต ภายในบ้าน

.

Source: https://www.thaihealth.or.th/
© สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ