การวางกรอบประกันภัย ยุคดิจิตอล

ดร.สุทธิชัย ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัยธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 23 กันยายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 2 ระหว่างปี 2560-2564 ซึ่งเป็นแผนต่อยอดจากแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 1 (ปี 2556-2559) เพื่อรองรับพัฒนาการด้านการประกันภัยในยุคดิจิทัล และเพื่อเตรียมการให้สำนักงาน คปภ. เดินหน้าเข้าสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยยุคดิจิทัล (Digital Insurance Regulator)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/85988